godziny

Informacje dla pacjentów

 

Regulamin Organizacyjny i Ustawa o Prawach Pacjenta są umieszczone na tablicy ogłoszeń obok rejestracji w głównym holu budynku.

Punkt Szczepień

  • szczepienia obowiązkowe w/g kalendarza szczepień – nieodpłatnie
  • szczepienia zalecane – odpłatnie

Numery telefonów wewnętrzne:

  • Poradnia dla dorosłych – wew. 11
  • Poradnia dla dzieci – wew. 12

Informacja o odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji danych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub druków
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • jedna strona wyciągu lub odpisu – 8,00 zł
  • jedna strona kopii – 0,30 zł
  • dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 1,50 zł